M|T

Disclaimer

De website www.declercqendhaens.be vormt de aanwezigheid op het Internet van Declercq & Dhaens VOF. De website wordt beheerd door Ozalith BVBA en de inhoud ervan wordt in samenwerking met Declercq & Dhaens geproduceerd. Personen die zich tot die website toegang verschaffen en informatie oproepen, verklaren dat zij ermee instemmen de onderstaande bepalingen na te leven.

Gebruik van de website en afwijzing van verantwoordelijkheid

Bij het ontwerpen en beheren van de website neemt Declercq & Dhaens de nodige technische en organisatorische voorzorgen om de werking ervan te waarborgen. Toch kan een defecte prestatie niet uitgesloten worden, zoals het verlies of het vervalsen van gegevens, virusinfecties en onderbrekingen in de werking. De gebruiker heeft toegang tot de websites op zijn of haar eigen risico. Meer bepaald verstrekt Declercq & Dhaens geen enkele zekerheid omtrent de werking of foutloze werking van de website. Bovendien kan hij niet waarborgen dat de website of de individuele servers vrij zijn van virussen of schadelijke elementen.
Declercq & Dhaens aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadiging of bedrijfsschade die voortkomt uit de toegang tot zijn websites of individuele elementen van zijn websites, of uit hun gebruik (of uit omstandigheden die hun toegang of gebruik onmogelijk maken).
Verder behoudt Declercq & Dhaens zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot de website op te schorten of, in ernstige gevallen, te blokkeren indien veiligheidsrisico’s gedetecteerd worden, tot op het ogenblik dat de risico’s verwijderd zijn. Declercq & Dhaens aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadiging of bedrijfsschade die voortvloeit uit het opschorten of blokkeren van de toegang.

Betrouwbaarheid van gepubliceerde informatie en afwijzing van garanties

Declercq & Dhaens doet al het nodige om ervoor te zorgen dat de informatie op zijn website correct en bijgewerkt is op het ogenblik van publicatie. Niettemin zijn noch Declercq & Dhaens, noch zijn contractpartners, in staat om een expliciete of impliciete zekerheid of waarborg te verlenen (zelfs ten opzicht van derden) inzake de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie.
Noch Declercq & Dhaens noch zijn contractpartners aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit beslissingen die genomen werden op basis van onjuiste of ontoereikende informatie of een gebrek aan informatie.
De producten en diensten die op de Declercq & Dhaens website gepresenteerd worden, vormen noch een aanbeveling noch een aanbod om te kopen of te verkopen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, behoudt Declercq & Dhaens zich het recht voor een inschrijving te weigeren zonder dat enige reden vermeld hoeft te worden.

Gelinkte websites

De Declercq & Dhaens website bevat links naar andere internetsites. Declercq & Dhaens heeft deze websites niet gecontroleerd en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid omtrent hun inhoud, de producten, diensten of andere aanbiedingen die erop gepresenteerd worden, of omtrent de naleving door die websites van de voorschriften betreffende gegevensbescherming. De gebruikers activeren op elk moment die links op hun eigen risico.

Vatbaar voor wijziging

Declercq & Dhaens behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op zijn websites te wijzigen.

Auteursrecht

Alle elementen op de Declercq & Dhaens website zijn door auteursrecht beschermd en behoren uitsluitend aan Declercq & Dhaens toe. De inhoud van de website – volledig of in de vorm van een uittreksel – kan worden opgevraagd, uitgeprint, gekopieerd, opgeslagen en opgemaakt voor uitsluitend privé-gebruik. Het reproduceren van elementen, in gelijk welke vorm, elektronisch of schriftelijk wordt uitdrukkelijk verboden. Tekens van auteursrecht, merknamen en andere wettelijk beschermde benamingen mogen noch gewijzigd noch verwijderd worden. Wanneer software of andere gegevens van/op de Declercq & Dhaens website opgeslagen of gekopieerd worden, wordt geacht dat de respectievelijke gebruiksvoorwaarden aanvaard zijn. Gehele of gedeeltelijke reproductie, verzending via elektronische of andere middelen, wijziging, het linken of het gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden zijn verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Declercq & Dhaens. De auteursrechten van derden zijn voorbehouden.

Toepasselijke wet en rechtsgebied

Alle juridische betrekkingen die voortkomen uit de toegang tot de Declercq & Dhaens website zijn aan de Belgische wetgeving onderworpen. De rechtbanken van Gent zijn bevoegd.
© 2012 Declercq & Dhaens
Gelieve de wettelijke mededelingen en de notities over gegevensbeveiliging en –bescherming te lezen alvorens verder te gaan.

Verkoopsvoorwaarden

De koper verklaart zich akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden.
Eventuele klachten in verband met de levering moeten ons schriftelijk toekomen, binnen de acht dagen volgend op de levering van de goederen.
Betaling van de facturen moet gebeuren volgens de betalingsvoorwaarden op de factuur. Bij wanbetaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25% op het factuurbedrag met een minimumbedrag van € 125. De verwijlintresten bedragen 1% per maand.
Alleen de rechtbank van Gent is bevoegd bij eventuele geschillen.

.